VAIKO ŪGTIES KONCEPCIJA

GERO DARŽELIO BRUOŽAI

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO ETAPAI

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SEKRETORIAUS - ARCHYVO TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO OGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGENTIEMS UGDYTINAMS TVARKOS APRAŠAS

Naujienos