Projektai

rainbow

 

PELĖDŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Pats valysiu batelius ir tvarkysiu rūbelius"

TikslasNetradicinių ugdymo galimybių plėtimas, užtikrinant gerą ir efektyvų laiką kartu.

Uždaviniai:

 • formuoti įprotį plautis rankas prieš valgį, po veiklos;
 • atsisakyti sauskelnių;
 • ugdyti savarankiškumą, savitvarką, savitarną;
 • įrodyti tinkamos aprangos, asmens higienos ir sveikatos ryšį;
 • tobulinti smulkiosios motorikos gebėjimus.

Laukiami rezultatai:

 • elementarių higienos įgūdžių įgijimas: gebės plautis rankas, pasiprašyti ir sėdėti ant puodelio, nusivalyti burnytę po valgio, naudotis stalo įrankiais;
 • savarankiškesni vaikai, mokantys apsirengti/nusirengti, apsiauti/nusiauti, susitvarkyti savo batukus bei aprangą;
 • didesnis savitvarkos, savitarnos poreikis;
 • elementarių žinių apie sveikatą įsisąvinimas;
 • elementaraus estetinio grožio suvokimas.

 

EŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Seku seku pasaką"

Tikslas: Netradicinių ugdymo galimybių plėtimas, užtikrinant gerą ir efektyvų laiką kartu.

Uždaviniai:

 • užtikrinti gerą ir efektyvų laiką kartu;
 • tobulinti asmens vidinį pasaulį, gilinti žinias apie gyvenimo dėsningumus;
 • mokyti socialinių vaidmenų, bendravimo dėsnių;
 • turtinti žodyną, lavinti kalbą.

Laukiami rezultatai:

 • įgis tarpusavio pasitikėjimą ir artumą tarp vaiko - tėvų ir pedagogų;
 • formuosis rūpestingas, globos ir atsakomybės jausmas viskam, kas mus supa: žmonės, gyvūnai, gamta, daiktai;
 • išmoks bendravimo taisyklių, įsisąmonins šeimos vaidmenis ir reikšmę;
 • vaikas išgirs naujus žodžius, sužinos, kur juos taikyti, kur vartoti.

ANČIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Šokis su teptukais ant spalvoto debesėlio"

Tikslai:

 • supažindinti vaikus su įvairiais vizualinės raiškos būdais, metodais, supažindinti su įvairiomis priemonėmis;
 • lavinti sakytinę kalbą bei smulkiąją motoriką;
 • ugdyti kūrybiškumą.

Uždaviniai:

 • plėtoti ugdytinių suvokimą apie vizualinės raiškos priemonių įvairovę;
 • skatinti ir plėtoti ugdytinių saviraišką;
 • skatinti vaikų veiklumą ir kūrybiškumą;
 • ugdyti vaikų estetinį suvokimą.

Laukiami rezultatai:

 • išlavėjusi sakytinė kalba;
 • vaikai taps kūrybiškesni, bei kruopštesni;
 • išsiugdys estetinį suvokimą;
 • teigiamos emocijos, pasisekimo jausmas.

BORUŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Siuva, mezga, pina mūsų darbščios rankos"

Tikslas: Kūrybiškumo ugdymas per rankdarbius.

Uždaviniai:

 • supažindinti su siuvimo, mezgimo technika ir saugiai dirbti su įrankiais;
 • supažindinti su audinių įvairove;
 • įtraukti tėvelius į projektą;
 • gyvenimo įgūdžių ugdymas.

Laukiami rezultatai:

 • išlavės smulkioji motorika;
 • gebės atlikti paprastus darbus: susilankstyti drabužėlius, įsisiūti sagą, užsiūti skylutę;
 • mokės megzti, siuvinėti;
 • vaikai taps kūrybiškesni ir gebės darbeliuose panaudoti atraižas, karoliukus ir kitas detales.

 VARLIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Mes mažieji šnekoriai"

Tikslas: plėtoti vaikų sakytinės kalbos gebėjimus, suteikiant galimybes atsiskleisti jų kūrybinėms iniciatyvoms, gebėti drąsiai diskutuoti, išgirsti ir išklausyti kito nuomonę.

Laukiami rezultatai:

 • vaikai pajaus bendravimo ir nevaržomos kūrybos malonumą;
 • gebės savarankiškai kurti trumpus vaidinimo siužetus, pasakojimus;
 • mokės išklausyti kalbantįjį;
 • vaikų tėvai ir logopedas prisijungs prie vaikų sakytinės kalbos gerinimo.

ŽIRNIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Spalvotų kibirėlių istorijos"

Tikslas: ankstyvojo amžiaus vaikų supažindinimas su spalvomis, jų atskirimas ir įvardijimas.

Uždaviniai:

 • supažindinti ankstyvojo amžiaus vaikus su pagrindinėmis spalvomis (geltona, raudona, žalia, mėlyna ir balta);
 • tirti aplinkos objektus, kuriems būdinga tam tikra spalva, ieškoti nurodytos spalvos gamtoje ir artimiausioje aplinkoje;
 • skatinti vaikų šnekamąją kalbą;
 • patirti kūrybos džiaugsmą žaidžiant ir eksperimentuojant su spalvomis.

Laukiami rezultatai:

 • Tikimės, kad projektas „Spalvotų kibirėlių istorijos“padės ugdytiniams susipažinti su pagrindinėmis spalvomis, jas sieti su aplinkos daiktais bei jas įvardinti. Turtės vaikų žodynas, aktyvės vaikų šnekamoji kalba. Į projektą aktyviai įsitrauks tėvai, kurių pagalba ugdymas vyks per patirtinį ugdymą, eksperimentuojant, tyrinėjant.

BITUČIŲ GRUPĖ

Projekto tema: Respublikinis projektas "Žaisdami mokomės"

Tikslas: Vaikų erdvės ir laiko suvokimo lavinimas ir smulkiosios motorikos judesių tobulinimas.

Uždaviniai:

 • plėsti laiko ir erdvės sąvokas;
 • lavinti smulkiąją motoriką bei vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus).

 Laukiami rezultatai:

 • plėsis ir tikslės regimieji ir erdvės suvokimo vaizdiniai, orientuosis lape;
 • lavės smulkioji motorika, tobulės riešo, pirštų judesiai;
 • lavės vaikų foneminė klausa; vaikai gebės drąsiai reikšti savo mintis, nebijos klysti, eksperimentuoti;
 • formuosis vizualinis atpažinimas, skyrimas.

Projekto tema: Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“

 

Tikslas: Padėti vaikams pažinti ir suprasti savo ir kitų jausmus bei išsiugdyti elgesio, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo
gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo emocinės ir psichikos sveikatos gerovės.

Uždaviniai:

 • padėti vaikams atpažinti ir suprasti savo ir kitų jausmus ir elgesį ir apie juos kalbėti;
 • mokyti vaikus įveikti kasdienius sunkumus;
 • išreikšti savo jausmus sau bei kitiems priimtinais būdais ir taip pasijusti geriau.

 Laukiami rezultatai:

 • tikėtina, kad vaikas, kuris gerai jaučiasi, gebės pats įveikti kritines situacijas;
 • labiau pasitikės savimi, bus draugiškesnis aplinkiniams, atsparesnis neigiamiems aplinkos poveikiams;
 • vaikai gebės padėti ne tik sau, bet ir kitiems, kurie turi sunkumų;
 • drauge ieškos išeičių, kurios padeda spręsti kasdienius vaikų nesutarimus, konfliktus, erzinimąsi, kritinę situaciją neįskaudinant kitų.

DRUGELIŲ GRUPĖ

Projekto tema: ,,Mažais žingsneliais į knygos pasaulį"

Tikslas vaikų supažindinimas su įvairia literatūra bei kalbinių ir rašytinių gebėjimų ugdymas.

Uždaviniai:

 • lavinti vaikų kalbą, turtinant žodyną, stengiantis kalbėti taisyklingai, rišliai;
 • ieškoti įvairių būdų, kurie aktyvintų vaikus domėtis knyga;
 • skatinti domėtis rašymu, raidžių bei žodžių rašinėjimu; įvairių simbolių braižymu ir piešimu;
 • siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai - pedagogai.

 Laukiami rezultatai:

 • lavės vaikų kalba;
 • žinos daugiau tautosakos ir grožinės literatūros kūrinių;
 • gebės kopijuoti žodžius, įvairius simbolius;
 • bandys jungti kelis garsus ar net žodius.

 KIŠKUČIŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Aš gyvenu Šiauliuose"

Tikslas: Gimtojo miesto atradimas, pažinimas, skatinimas domėtis jo istorija, dabartimi.

Uždaviniai:

 • gilinti, turtinti, praplėsti vaikų žinias apie gimtą miestą;
 • ugdyti vaikų įgūdžius, reikalingus sveikam kasdieniam gyvenimui.

Laukiami rezultatai:

 • Vaikai praplės žinias apie savo gimtą miestą. Tobulės kasdieninio gyvenimo ir socioemociniai įgūdžiai (bendravimas su bendraamžiais, elgesys viešajame transporte, gebėjimas susitarti, gebėjimas susirasti draugų).

 SAULUČIŲ IR ŽVIRBLIUKŲ GRUPĖS

Projekto tema: "Ką gali mūsų piršteliai"

Tikslas: Vaikų smulkiosios motorikos lavinimas ir skatinimas kalbėti, šnekėti, kurti.

Uždaviniai:

 • mokyti smulkiosios motorikos lavinimo pratimų ir žaidimų;
 • lavinti kalbą, pažinimo procesus, dėmesį, atmintį, turtinti žodyną;
 • lavinti vizualinę motorinę (akių ir rankų) kontrolę, rankų koordinaciją, jėgą.

Laukiami rezultatai:

 • išmoks smulkiosios motorikos lavinimo pratimų ir žaidimų;
 • formuosis žodžių garsinės analizės pradmenys, praturtės vaikų žodynas;
 • išsiugdys gebėjimą klausytis, pažinti, atsiminti ir pajusti kalbos ritmą.

 NYKŠTUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Mano darželis - koks jis?"

Tikslas: ugdytinių supažindinimas su darželio bendruomene, šalia įstaigos esančiais objektais.

Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie artimiausią aplinką; 
 • supažindinti ir stengsis laikytis savisaugos taisyklių;
 • pritraukti tėvus prie vykdomo grupės projekto; 
 • patirti teigiamas emocijas. 

Laukiami rezultatai:

 • Vaikai įgys patirties apie artimiausią aplinką, susipažins su darželio bendruomene. Stengsis laikytis savisaugos taisyklių už darželio teritorijos. Tėvai prisidės prie projekto pažintinių ekskursijų metu.

 

Naujienos

 
 
Kviečiame susipažinti su
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių
darbo vasaros laikotarpiu
tvarkos aprašu

Prisijungimas